Vimeo-90k Middlebury UFC101 - DVF
PSRN SSIM PSRN SSIM PSRN SSIM
SoftSplat - L_Lap 36.10 0.970 38.42 0.971 35.39 0.952
SoftSplat - L_F 35.48 0.964 37.55 0.965 35.10 0.948