Vimeo-90k Middlebury UFC101 - DVF
PSRN SSIM PSRN SSIM PSRN SSIM
SepConv++ - L_Ctx 34.83 0.961 37.28 0.968 35.24 0.950
SepConv++ - L_Ctx - 8x 34.97 0.962 37.46 0.969 35.29 0.951